امروز اُفتامَه و ياد يارم
نوينم ها كجا مِ غم دِ بارم


امروز آسمو حالش خراوه
سي درد دلم دلش كواوه


امروز گريتا دل بي كسم
مويه ها كجا او هنارسم


دل بي كسم همرا آسمو
دَ ها ميواره سي درد گرو


يارم هشتو و رت دلم بي كس بي
دلم بي كس و بي هنارس بي


فكر نكرد دلم بي او ميميره
دلم بعد او ها تقاص ميره


قهره وا همه  ، خنه فراموش
ها كنجي دلم ساكت و خاموش


چش انتظاري دَ كردش پير
دل چش و ره ، گن بيه اسير


فكر نكم دلم طاقت بياره
درد بي كسي كه چاره داره


مر لطف خدا بويه شاملش
يارش ورگرده خو بويه حالش


اميد دلم هه ها و خدا
خوش ميكه دلِ د غصه جدا


خدا خوت دوني دردش گرونه
رانه بك آسو تا دل بمونه


ميترسم دلم طاقت نياره
وقتي يار بيا دل دَ جو ناره


هر كه چي سعيد دلي داشت داغو
مر خدا باها دل بيره سامو

پ.ن :((به دليل كمي حوصله از قرار دادن ترجمه معذورم ))

منبع : برای تو..... |دل داغو (لري خرم آبادي )
برچسب ها :